ҚАУ білім беру бағдарламалары қаржылық-экономикалық, гуманитарлық, әлеуметтік, құқықтық, техникалық ғылымдар сияқты дайындық бағыттары шеңберінде жүзеге асырылады.
Бакалавриат

ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕРЛЕР!
СІЗДЕ САПАЛЫ БІЛІМ АЛУҒА ТАМАША МҮМКІНДІК БАР!

ҚАУ келесі мамандықтар бойынша қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып бакалаврларды және магистранттарды дайындайды:

6В03201-Журналистика
6В04001-Халықаралық қатынастар
6В03601-Аударма ісі
6В09101-Туризм
6В05901-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
6В04601-Қаржы
6B04501-Есеп және аудит
6B04401-Экономика
6В04901-Құқықтану
7М04101-Менеджмент (Магистратура)

ҚАУ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша (бакалавриат, магистратура, докторантура) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады. Оқу пәндері мен білім беру траекторияларын еркін таңдау арқылы білім алушылардың өзін-өзі көрсету және өзін-өзі білім алу қабілетін дамытуға негізделген оқытудағы студентке көп көңіл бөлінеді, бұл ретте оқу процесін ұйымдастыру жүйесі, алынған білім көлемі мен сапасы ескеріледі.

Академиялық бағдарламалар біздің студенттеріміздің болашақ мамандықтарын, яғни оқытушылар Студенттерді білімге үйрететін және оларға қажетті кәсіби дағдыларды үйрететін білім беру бағдарламаларын қамтиды. ҚАУ білім беру бағдарламалары-бұл американдық білім сапасының симбиозы және қазақстандық және кеңестік білім берудің үздік дәстүрлерінің симбиозы. ҚАУ-дың білім беру бағдарламалары студенттердің ұлттық және әлемдік деңгейдегі өз мамандықтары бойынша үздік тәжірибелерін зерделеуге бағытталған.

Қазіргі уақытта ҚАУ ішкі және сыртқы ортадағы оның бастапқы бәсекелестік артықшылықтарын анықтайтын инновациялық-шығармашылық университеттің айқын белгілері бар. Академиялық саясатқа сәйкес ҚАУ-да білім алушының жеке басын, оқытушы мәртебесін, академиялық еркіндікті, толеранттылықты, өзара сыйластық, оқу үдерісі жүйесінің айқындылығын құрметтеу принциптері басым. ҚАУ академиялық бағдарламаларында Академиялық адалдық пен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілік принциптері ескеріледі және насихатталады, өйткені ЖОО мен оның серіктестерінің ЖОО-ның оқу, ғылыми, әдістемелік, практикалық қызметіндегі Академиялық адалдық пен әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бейімділігі әлемдік деңгейдегі қазіргі заманғы университеттің ажырамас элементі болып табылады.