Жалпы Білім Беру және Гуманитарлық Ғылымдар Факультет
Бегалиев Нурлан Калаушевич
Филология, доцент кандидаты Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі begaliev@kau.kz
Тайчикова Куляйхан Тулегеновна
Тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған taichikova60@mail.ru
Икапова Дана Саркытовна
Филология ғылымының кандидаты, доцент d.ikapova@kau.kz
Тагвиашвили Наталья Сергеевна
Тагвиашвили Наталья Сергеевна n.tagviashvili@kau.kz
Ормаханова Енлик Нурлановна
доктор PhD, пригл. ассоц. профессор enlik.ormahanova@mail.ru
Сейтжапарова Алмажан Рахметуллаевна
магистр seitzhaparova80@mail.ru
Ыстықұл Қарагөз Әбубәкірқыз
доктор PhD, пригл.ассоц.проф. karagozy@mail.ru
Яншина Татьяна Алексеевна
ассист. профессора semonatera@gmail.com
Акбалаева Жанат Келжановна
Саяси ғылымдарының кандидаты, доцент akbala_zhanat_kau@mail.ru
Бактыгереева Алия Темиралиевна
магистр, ассист. проф. smm_bzb@bk.ru
Гусенова Мейрибан Шахгусеновна
магистр, ассис. проф. meiriban@mail.ru
Бегалиев Нурлан Калаушевич
Филология, доцент кандидаты Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, begaliev@kau.kz
Тайчикова Куляйхан Тулегеновна
Тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған, taichikova60@mail.ru
Икапова Дана Саркытовна
Филология ғылымының кандидаты, доцент, d.ikapova@kau.kz
Тагвиашвили Наталья Сергеевна
Тагвиашвили Наталья Сергеевна, n.tagviashvili@kau.kz
Ормаханова Енлик Нурлановна
доктор PhD, пригл. ассоц. профессор, enlik.ormahanova@mail.ru
Сейтжапарова Алмажан Рахметуллаевна
магистр, seitzhaparova80@mail.ru
Ыстықұл Қарагөз Әбубәкірқыз
доктор PhD, пригл.ассоц.проф. , karagozy@mail.ru
Яншина Татьяна Алексеевна
ассист. профессора, semonatera@gmail.com
Акбалаева Жанат Келжановна
Саяси ғылымдарының кандидаты, доцент, akbala_zhanat_kau@mail.ru
Бактыгереева Алия Темиралиевна
магистр, ассист. проф., smm_bzb@bk.ru
Гусенова Мейрибан Шахгусеновна
магистр, ассис. проф. , meiriban@mail.ru