Оқытушылар

ҚАУ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша (бакалавриат, магистратура, докторантура) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады. Оқу пәндері мен білім беру траекторияларын еркін таңдау арқылы білім алушылардың өзін-өзі көрсету және өзін-өзі білім алу қабілетін дамытуға негізделген оқытудағы студентке көп көңіл бөлінеді, бұл ретте оқу процесін ұйымдастыру жүйесі, алынған білім көлемі мен сапасы ескеріледі.

Академиялық бағдарламалар біздің студенттеріміздің болашақ мамандықтарын, яғни оқытушылар Студенттерді білімге үйрететін және оларға қажетті кәсіби дағдыларды үйрететін білім беру бағдарламаларын қамтиды. ҚАУ білім беру бағдарламалары-бұл американдық білім сапасының симбиозы және қазақстандық және кеңестік білім берудің үздік дәстүрлерінің симбиозы. ҚАУ-дың білім беру бағдарламалары студенттердің ұлттық және әлемдік деңгейдегі өз мамандықтары бойынша үздік тәжірибелерін зерделеуге бағытталған.

Қазіргі уақытта ҚАУ ішкі және сыртқы ортадағы оның бастапқы бәсекелестік артықшылықтарын анықтайтын инновациялық-шығармашылық университеттің айқын белгілері бар. Академиялық саясатқа сәйкес ҚАУ-да білім алушының жеке басын, оқытушы мәртебесін, академиялық еркіндікті, толеранттылықты, өзара сыйластық, оқу үдерісі жүйесінің айқындылығын құрметтеу принциптері басым. ҚАУ академиялық бағдарламаларында Академиялық адалдық пен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілік принциптері ескеріледі және насихатталады, өйткені ЖОО мен оның серіктестерінің ЖОО-ның оқу, ғылыми, әдістемелік, практикалық қызметіндегі Академиялық адалдық пен әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бейімділігі әлемдік деңгейдегі қазіргі заманғы университеттің ажырамас элементі болып табылады.